Jury

Logo Festiwalu Tańca Ludowego im. Jadwigi Hryniewieckiej. Kontur damskiej sylwetki w tanecznej pozie z uniesionymi rękoma. Poniżej napis "Festiwal tańca ludowego im. Jadwigi Hryniewieckiej". Fragmenty liter: "F" i "T" tworzą podstawę spódnicy.

Małgorzata Kucharska-Nowak

Tancerka, choreograf, pedagog tańca – absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej 
w Warszawie i Zaocznych Wyższych Studiów Nauczycieli Tańca w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (dziś UMFC – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina).
Wiedzę i umiejętności praktyczne zdobywała pod okiem wybitnych pedagogów, tancerzy 
i choreografów – prof. Krystyny Rokitnickiej, Zbigniewa Kilińskiego, Zbigniewa Strzałkowskiego, Witolda Zapały (polskie tańce narodowe), Andrzeja Chowańca, Andrzeja Jakubca, Jana Karpiela (tańce góralskie), Grażyny Dąbrowskiej (tańce kurpiowskie), Pawła Szewki (tańce kaszubskie), Janiny Marcinkowej (tańce śląskie), Wandy Kaniorowej (tańce lubelskie). Edukację w zakresie tańca pogłębiała uczestnicząc w seminariach i warsztatachprowadzonych przez Zofię Stęszewską (muzykologia), Roderyka Lange (antropologia tańca), Borysa Bregwadze, Ludmiłę Siereżnikową, Ludmiłę Kowaliewą, Thomasa Lunda(taniec klasyczny, literatura baletowa), Pilar Martinez, TeoBarea (tańce hiszpańskie), Anatolija Borzowa (tańce rosyjskie), Konrada Drzewieckiego, Andre Tysona, Joe Altera, Mie Kokhuis (taniec współczesny). Kilkukrotnie była stypendystką rządu węgierskiego w szkole baletowej
(Állami Ballet Intezet) i w państwowym zespole pieśni i tańca (Magyar Állami Népi Együttes) w Budapeszcie.
Wieloletnia nauczycielka tańca klasycznego, ludowego i charakterystycznego w szkołach baletowych w Bytomiu i w Warszawie. Od 1983 r. związana z Wydziałem Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Rytmiki i Tańca, a od 2019 roku z Wydziałem Tańca UMFC jako wykładowca tańca charakterystycznego, ludowego, dydaktyki polskich tańców narodowych. W latach 1994−2010 pełniła funkcję kierownika specjalności pedagogika baletowa na kierunku Taniec. W roku 2000 współtworzyła Podyplomowe Studia Teorii Tańca i kierowała nimi do 2016 roku. Inicjatorka i wykładowczyni ogólnopolskiego Forum Tańców Polskich. Prowadziła zajęcia z tańca na specjalności rytmika UMFC. Promowała i recenzowała prace licencjackie i magisterskie studentów specjalności pedagogika baletowa, choreografia 
i teoria tańca, rytmika. Wśród wyróżniających się absolwentów są między innymi: dr hab. Klaudia Carlos-Machej – dziekan Wydziału Tańca UMFC, Wioletta Milczuk – kierownik baletu PZLPiT „Mazowsze”, Krystyna Frąckowiak – dyrektor artystyczna w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu, Małgorzata Borowiec, Milena Jurczyk, Maria Kuśnierz, Katarzyna Dziok – nauczycielki tańca ludowego i charakterystycznego w ogólnokształcących szkołach baletowych w (odpowiednio) Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Bytomiu.
W latach osiemdziesiątych XX w. była ekspertem Rady Ekspertów ds. Folkloru Ministerstwa Kultury i Sztuki. Współtworzyła systematykę kroków i figur polskich tańców narodowych.  
Jest członkiem Polskiej Sekcji CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej. Była także jurorem ogólnopolskich Turniejów Tańców Polskich. Pracowała jako choreograf, pedagog i konsultant merytoryczny polskich 
i zagranicznych zespołów pieśni i tańca − między innymi Magyar Állami Népi Együttes (Węgry), União Juventus(Brazylia). Uczyła i tworzyła chorografie polskich tańców narodowych w szkole baletowej w Arenys de Mar (Hiszpania), szkole baletowej w Budapeszcie (Węgry), Akademii Baletu Rosyjskiego im. A. Waganowej i Akademii Kultury i Sztuk w St. Petersburgu (Rosja).

A dancer, choreographer, dance educator; she graduated from the National Ballet School in Warsaw and from the Extramural Studies for Dance Teachers at the National Higher Music School in Warsaw ( which is known nowadays as the Chopin University of Music).

She has gained her knowledge and developed dance skills working with such outstanding teachers and choreographers as Professor Krystyna Rokitnicka, Zbigniew Kiliński, Zbigniew Strzalkowski, Witold Zapała (Polish national dances), Andrzej Chowaniec, Andrzej Jakubiec, Jan Karpiel (highlander dances) , Grażyna Dąbrowska ( dances from the Kurpie region), Paweł Szewka (dances from the Kashubia region), Janina Marcinkowska ( Silesian dances) , Wanda Kaniorowa (dances from the Lubelski region).
She has developed her knowledge taking part in various seminars and workshops conducted by Zofia Stęszewska (musicology), Roderyk Lang (the anthropology of dance), Borys Bregwadz, Ludmiła Siereżnikowa, Ludmiła Kowaliewa, Thomas Lund (classical dance, ballet literature), Pilar Martinez, Teo Barea (Spanish dances), Anatolij Borzow (Russian dances), Konrad Drzewiecki, Andre Tyson, Joe Altera, Mie Kokhuis (contemporary dance).
She received several scholarships from the Hungarian Government at the Ballet School (Állami Ballet Intezet) and in the National Song and Dance Ensemble (Magyar Állami Népi Együttes) in Budapest.

She is a long-standing teacher of the classical, folk and characteristic dance at the ballet schools in Bytom and Warsaw. She has been connected with the Department of Choir Conducting and Singing, Music Education, Rhyhtmics and Dance since 1983 and with the Department of Dance at the Chopin University of Music in Warsaw since 2019. She has been working there as a lecturer of folk, characteristic dance and dance education in the field of Polish national dances. In 1994-2010 she was the Head of Ballet Pedagogy at the Faculty of Dance. In 2000 she co-created the Postgraduate Theory of Dance Studies and was its director till 2016. She was the initiator and lecturer of national Forum Tańców Polskich (The National Polish Dances Forum). She taught dance within the field of rhythmics at the Chopin University of Music. She supervised and reviewed bachelor’s and master’s theses in the following fields: ballet pedagogy, choreography, theory of dance and rhythmics. Among her outstanding alumni are Phd Klaudia Carlos-Machej (Dean at the Department of Dance, The Chopin University of Music), Wioletta Milczuk (The Ballet Director at The National Folk Dance Ensemble Mazowsze), Krystyna Frąckowiak- Artistic Director at The National Ballet School in Poznań, Małgorzata Borowiec, Milena Jurczyk, Maria Kuśnierz, Katarzyna Dziok- folk and characteristic dance teachers at ballet schools respectively: in Warsaw, Gdańsk, Łódź and Bytom.

She was one of the experts within the Experts Council of Folklore to the Ministry of Culture and Art in the 1980’s. She co-created the classification of steps and figures of national Polish dances.
She is a member of CIOFF’s Polish Section. She was also a jury member at the National Polish Dances Competitions. She has worked as a choreographer, teacher and advisor for Polish and foreign song and dance ensembles for instance Magyar Állami Népi Együttes (Hungary), União Juventus (Brasil). She taught and created Polish national dances choreographies at the ballet schools: in Arenys de Mar (Spain), Budapest (Hungary), at the Vaganova Academy of Russian Ballet and The Russian Academy of Arts in Saint Petersburg.

Klaudia Carlos-Machej

Prof. UMFC dr hab. Klaudia Carlos-Machej Dziekan Wydziału Tanca UMFC w Warszawie.
Absolwentka specjalności pedagogika baletu na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina  w Warszawie (1995), studiów podyplomowych  w zakresie dziennikarstwa w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (2001) oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej w Instytucie Badań Literackich PAN (2017). Jako wykładowca Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina od 1995 roku, w latach 2012-2019 prodziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC.  Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej    w Poznaniu (1990). Tancerka Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego (1990-1995),  tancerka-mim oraz pedagog tańca w Warszawskiej Operze Kameralnej (1996-2011). Specjalizuje się w polskich tańcach narodowych. Współtwórca Forum Tańców Polskich, cyklicznie odbywającego się w UMFC.
Publikacje: „Aspiracje”: Kierunek Taniec. Warszawa, 1(35)/2014; „Вестник” Академии Русского балета им.  А.Я. Вагановой / „Wiestnik” : Tradycja rosyjskiej szkoły tańca klasycznego w polskim szkolnictwie baletowym. Kontakty metodyczne. Sankt Petersburg 2015, Nr 6 (41); „Edukacja filozoficzna”: Sprawność ciała i ducha w starożytności. Wydanie specjalne. Warszawa 2016; Tańce polskie. Polonez, krakowiak. Warszawa, 2016. Redakcja; E. Raczyńska-Warzec: Lekcja tańca klasycznego w klasie V. Redakcja. DVD. Warszawa 2017; D. Piasecka: Literatura baletowa. Wzór odtwarzania.  Redakcja. DVD, Warszawa 2017; Polskie tańce narodowe wartością kultury w dobie zaborów.  Warszawa 2018.
Prace choreograficzne: Koncert staropolski, muz. R. Twardowski, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego (2019), Mazur Halka St. Moniuszko Opera Wrocławska (2018); Mazur muz. M. Szymanowska, Forum Tańców Polskich UMFC (2016), Krakowiak muz. R. Smoczyński, Forum Tańców Polskich (2015), Mazur z Wesela w Ojcowie, muz. Karol Kurpiński, UMFC (2013), Trzy gracje – tradycyjna muzyka hiszpańska, UMFC (2010); W dworku szlacheckim muz. Maria Szymanowska, Karol Kurpiński, Michał Kleofas Ogiński, AM im. Fryderyka Chopina (2006).
Klaudia Carlos-Machej nieprzerwanie od 1994 roku pracuje jako dziennikarka i prezenterka telewizyjna (WOT, TVN, TVN24, TVP1, TVP Polonia). W 2018 zrealizowała autorski cykl Baletownik prezentowany w TVP KULTURA (2018-2019), w którym przedstawiła sylwetki dziewięciu wybitnych polskich tancerek i tancerzy. W prezentacji wzięli udział studenci specjalności pedagogika baletowa.

University Professor at The Chopin University of Music, Phd Klaudia Carlos-Machej, Dean of the Department of Dance.

She graduated from the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw in the field of Ballet Pedagogy, the Department of Music Education (1995); from the postgraduate journalism studies at the Institute of Literary Studies and Journalism, Adam Mickiewicz University in Poznań (2001) and from the postgraduate studies in Culture Management within the European Union Structures at the Institute of Literary Studies, Polish Academy of Sciences (2017).

She has been a lecturer at the Fryderyk Chopin Academy of Music since 1995 and in 2012-2019 she was the Vice-Dean of the Department of Choir Conducting, Music Education, Church Music, Rhythmics and Dance at the same university. She graduated from the National Ballet School in Poznań (1990). She was a dancer at the National Folk Song and Dance Ensemble Mazowsze (1990-1995), a dancer-mime and a dance instructor at the Warsaw Chamber Opera (1996-2011). She is an expert in Polish national dances and a co-founder of the Polish Dance Forum which periodically takes place at the Chopin University of Music, Warsaw.

Publications: Aspiracje, Kierunek Taniec (Aspirations, A direction- dance) Warsaw, 1(35)/2014; „Вестник” Академии Русского балета им.  А.Я. Вагановой / Wiestnik: Tradycja rosyjskiej szkoły tańca klasycznego w polskim szkolnictwie baletowym. Kontakty metodyczne ( The tradition of Russian classical dance in Polish ballet education. Methodological relations), Saint Petersburg 2015, No 6 (41); Edukacja filozoficzna: Sprawność ciała i ducha w starożytności (Philosophical education: Body and soul efficiency in the ancient times) Special edition, Warsaw 2016; Tańce polskie. Polonez, krakowiak (Polish dances. The polonaise, the krakowiak), Warsaw, 2016. The editor; E. Raczyńska-Warzec: Lekcja tańca klasycznego w klasie V. ( The classical dance lesson in the 5h grade) The editor. DVD. Warsaw 2017; D. Piasecka: Literatura baletowa. Wzór odtwarzania. (Ballet literature. The pattern of repetition). The Editor. DVD, Warsaw 2017; Polskie tańce narodowe wartością kultury w dobie zaborów (Polish national dances as the cultural value during the partitions). Warsaw 2018.

Choreographic works: Koncert staropolski (The Old Polish concert), music by R. Twardowski, The National Folk Song and Dance Ensemble Mazowsze (2019), Mazur Halka (The mazur from the opera Halka) by Moniuszko Wrocław Opera (2018); The Mazur music by M. Szymanowska, The Polish Dance Forum, the Chopin University of Music (2016), The Krakowiak music by R. Smoczyński, The Polish Dance Forum (2015), Mazur z Wesela w Ojcowie (The mazur from The Wedding in Ojców), music by Karol Kurpiński, The Chopin University of Music (2013), Trzy gracje – tradycyjna muzyka hiszpańska ( The Three Graces- traditional Spanish music) The Chopin University of Music (2010); W dworku szlacheckim (In the noble manor) music by Maria Szymanowska, Karol Kurpiński, Michał Kleofas Ogiński, Fryderyk Chopin Academy of Music (2006).

Klaudia Carlos-Machej has been working constantly since 1994 as a journalist and TV presenter (WOT, TVN, TVN24, TVP1, TVP Polonia channels). In 2018 she released an original programme titled Baletownik which was shown on TVP KULTURA channel (2018-2019) and its aim was to present nine outstanding Polish female and male dancers. People who took part in this programme were ballet pedagogy students.

Wioletta Milczuk

Choreograf, pedagog tańca.
Kierownik Baletu w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
W 1994 roku ukończyła z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Olgi Sławskiej –Lipczyńskiej w Poznaniu (nagroda patronki szkoły Olgi Sławskiej – Lipczyńskiej). Od 1994 roku jest zatrudniona w PZLPiT „Mazowsze”, najpierw jako tancerka w zespole baletowym , a następnie tancerka – solistka.
Od 2005 roku do 2008 była asystentką Witolda Zapały – Choreografa i Kierownika Artystycznego PZLPiT „Mazowsze”.
Od 2008 roku jest Kierownikiem Baletu PZLPiT „Mazowsze”.
W latach 1994-1999 studiowała na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Pedagogiki Baletu.
W 2005 roku ukończyła również Menedżerskie Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania UW, a w 2013 Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne na Wydziale Muzykologii UW.
Od 2008 roku jako Kierownik Baletu opracowuje programy koncertowe dla „Mazowsza”, czuwa nad poziomem artystycznym Zespołu.
Jest autorką wielu choreografii, min.: do spektaklu „Betlejem Polskie” , spektaklu edukacyjnego „Fantazja Polska”, obrzędów dożynkowych opracowywanych specjalnie na potrzeby Dożynek Prezydenckich w Spale, „Poloneza” do muzyki K. Kurpińskiego, „Mazura” z opery „Halka” muz. S. Moniuszko, „Kujawiaka z oberkiem” muz. Oskar Kolberg; walca „Nad pięknym modrym Dunajem” muz. J. Strausa, walca z „Ziemi obiecanej” W. Kilara, Polki „Armenbal” J. Straussa oraz suit tanecznych – tańce góralskie i krakowiak do projektu „Gooral & Mazowsze” – premiera Woodstock 2013; tańca zbójnickiego do muzyki zespołu Trebunie-Tutki „Zyngry Zbójnickie”.
Inicjatorka zorganizowania cyklicznych warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży w powstałym w 2009 roku „Mateczniku” Mazowsze – od 2009 do 2015 roku prowadziła zajęcia z tańca klasycznego z grupami dziecięcymi. Jest również autorką projektu koncertów edukacyjnych „Piękna nasza Polska cała” skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej.
Jako pedagog tańca współpracuje z zespołami amatorskim, prowadząc warsztaty taneczne w kraju i za granicą ( min.: ZPiT „Zamojszczyzna”, „Mazovia” z Płocka, warsztaty dla Polonii w Youngstowne w USA, WCIES Warszawa – warsztaty dla nauczycieli ).
W 2013 roku została odznaczona Medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2019 roku uhonorowana Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” .

Choreographer, dance educator
The Ballet Director at The National Folk Song and Dance Ensemble Mazowsze
She studied at the Ballet School in Poznań where she graduated with merit in 1994 (she received the school’s patron Olga Sławińska-Lipczyńska Prize). She has worked for The National Folk Song and Dance Ensemble Mazowsze since 1994, at the beginning as a ballet dancer then as a dancer-soloist.
She worked as the assistant choreographer of Witold Zapała, who was the choreographer and director of The National Folk Song and Dance Ensemble Mazowsze from 2005 to 2008.
She has been the ensamble’s Ballet Director since 2008.
In 1994-1999 she studied ballet pedagogy at the Chopin University of Music in Warsaw.
She studied at the University of Warsaw where she graduated from the management postgraduate studies, the Faculty of Management in 2005 and from the ethnomusicology postgraduate studies, the Institute of Musicology in 2013.
As the Ballet Director she has been preparing all concerts programmes since 2008 and has been taking care of the appropriate artistic level of the Mazowsze Ensemble.
She is the author of many choreographies, for instance the performance Betlejem Polskie, the educational performance Fantazja Polska, the harvest festival ceremonies prepared for The Presidential Harvest Festival in Spała, Polonez (The polonaise) for K. Kurpiński music, Mazur(The mazur) from the opera Halka composed by S.Moniuszko, Kujawiak z oberkiem (The kujawiak with the oberek) composed by Oskar Kolberg; the waltz Nad pięknym modrym Dunajem (The Blue Danube) by J. Straus, the waltz from Ziemia obiecana (The Promised Land) by W. Kilar, the polka Armenbal by J. Strauss and the suites- highlander dances and the krakowiak for Gooral & Mazowsze project –performed for the first time at Woodstock Festival Poland in 2013; Zyngry Zbójnickie a highland bandits dance for Trebunie Tutki music.
She initiated periodic dance workshops for children and teenagers in Mazowsze’s headquarter, which was created in 2009. In 2009-2015 she conducted children’s dance classes and also created a project that is a series of educational concerts Piękna nasza Polska cała (Our beautiful Poland) addressed to children and teenagers.
As a dance educator she has been working with the amateur groups conducting dance workshops in Poland and abroad ( for instance for The Song and Dance Ensemble Zamojszczyzna, The Ensemble Mazovia from Płock, workshops for teachers at WCIES, Warsaw as well as workshops for the Polish community in Youngtowne, the USA).
In 2013 she was awarded with the Decoration of Honour Meritorious for Polish Culture and in 2019 she received The Bronze Medal for Merit to Culture Gloria Artis.

Łukasz Neter

tancerz, choreograf, pedagog.
Absolwent studiów II stopnia na Uniwersytecie Muzycznym im.  Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca na kierunku – Taniec, ze specjalnością – Choreografia i Teoria Tańca i studiów I stopnia na kierunku „Taniec” w Wyższej Szkole Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach.
W 2018 roku uzyskał dyplom artysty tancerza przy ZASP – Stowarzyszeniu Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji.
W latach 2007 – 2012 był tancerzem w Zespole Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”. W latach 2009 – 2011 reprezentował Zespół „Słowianki” w ogólnopolskich turniejach, konkursach i mistrzostwach w tańcach polskich odnosząc w nich sukcesy.
W latach 2011 – 2015 był tancerzem w Państwowym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.
W sezonie artystycznym 2012/2013 współpracował jako tancerz z Mazowieckim Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie oraz z Operą i Filharmoniią Podlaską w Białymstoku.
W sezonie artystycznym 2015/2016 tancerz baletu w Operze Krakowskiej w Krakowie.
Od 2009 roku do 2012 współpracował jako pedagog tańca i wykładowca z Krakowską Akademią Tańca „L’art de la Dance” oraz Krakowską Szkołą Filmową i Teatralną. W latach 2010 – 2011 jako nauczyciel tańca pracował w Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak”. Od kilku lat współpracuje z Zespołem Pieśni i Tańca „Szczecinianie” gdzie prowadzi warsztaty z zakresu polskich tańców narodowych.
W roku 2017, 2018, 2019 pełnił rolę Dyrektora artystycznego Królewskiego Turnieju Tańców Polskich, Wilanów – Warszawa.
W latach 2015 – 2019 był pedagogiem tańca i asystentem choreografa w Zespole Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”.
Od listopada 2017 roku nauczyciel tańca ludowego i charakterystycznego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie.
Od września 2020 roku jest pedagogiem tańca w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego.

He graduated from the 2nd cycle studies at the Department of Choir, Conducting Music Education, Church Music, Rhythmics and Dance in the field of Dance: Choreography and Dance Theory at the Chopin University of Music in Warsaw and from the 1st cycle studies in the field of Dance at Wyższa Szkoła Umiejetności Stanisława Staszica (Stanisław Staszic Higher School) in Kielce.

In 2018 he obtained a Professional Dancer Diploma at ZASP – The Association of Polish Theatre, Film, Radio and Television Artists.

In 2007-2012 he was a dancer in Zespół Pieśni i Tańca UJ “Słowianki” (The Song and Dance Ensemble Słowianki). In 2009-2011 he represented this ensemble in the national tournaments, competitions and dance championships in the category of Polish dances and he succeded in all of them.

In 2011-2015 he danced for The National Folk Song and Dance Ensemble Mazowsze.

In 2012/2013 he worked as a dancer at Mazowiecki Teatr Muzyczny Jana Kiepury (Jan Kiepura Mazovian Music Theatre) in Warsaw and at the Podlaska Opera and Philharmonic in Białystok.

In 2015/2016 he was a ballet dancer at the Krakowska Opera in Kraków.

From 2009 until 2012 he worked at Krakowska Akademia Tańca „L’art de la Dance” (The Krakowska Dance Academy) and Krakowska Szkoła Filmowa i Teatralna (The Krakowska Film and Theatre School) as a dance educator and lecturer. In 2010-2011 he worked as a dance teacher at Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca “Krakowiak” (The Interscholastic Folk Song and Dance Ensemble Krakowiak). He cooperated with The Song and Dance Ensemble Szczecinianin for a few years and conducted there workshops concerning Polish national dances.

In 2017, 2018, 2019 he was the Artistic Director of Królewki Turniej Tańców Polskich (The Royal Tournament of Polish Dances), Wilanów- Warsaw.

In 2015-2019 he was a dance educator and choreographer’s assistant at The Song and Dance Ensemble Słowianki.

He has worked as a folk and characteristic dance teacher at The Roman Turczynowicz Comprehensive Ballet School in Warsaw since 2017. He has been dance educator at The Tadeusz Sygietyński National Folk Song and Dance Ensemble Mazowsze since 2020.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Logo Instytutu Muzyki i Tańca. Napis "instytut muzyki i tańca". Poniżej czarne kształty.      logo MKDNiS