Deklaracja dostępności

Poleski Ośrodek Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Tańca Ludowego Harnam m. Jadwigi Hryniewieckiej.
Data publikacji strony internetowej: 24.07.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Do filmów zamieszczonych do końca 2020 roku nie są dodane napisy
 • Filmy zamieszczane na stronie nie mają audiodeksrypcji
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany
 • Na stronie są linki, które nie zawierają treści
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt. Niektóre elementy wchodzące w skład struktury strony są analizowane pod kątem możliwych usprawnień.
 • Część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo; część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Wszystkie treści wprowadzone po 23 września 2018 r. niezgodne ze standardami WCAG2.1 zostaną dostosowane do wymogów dostępności, a treści wprowadzone przed 23 września 2018r. nie zostaną poprawione, poprawienie dostępności tych elementów niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za rozpatrywanie wniosków jest Dyrektor Poleskiego Ośrodka Sztuki, biuro@pos.lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 518 522 696. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strony internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poleski Ośrodek Sztuki ma siedzibę przy ul. Krzemienieckiej 2a.
Posiada również 3 inne filie w lokalizacjach:
Filia Karolew – ul. Bratysławska 6a
Filia Teatr Szwlania – ul. Struga 90
Filia Harnam – ul. Piotrkowska 282a

Budynek przy ul. Krzemienieckiej 2a – Informacje ogólne

Budynek wolnostojący. Dojazd autobusowy do budynku możliwy jest wzdłuż ulicy Krzemienieckiej (przystanek Krzemieniecka-Atlas Arena). W budynku nie ma windy. Dostępny jest schodołaz. Pomiędzy kondygnacjami można przemieszczać się za pomocą schodołazu. Szerokość drzwi wejściowych i klatki schodowej dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak jest automatycznego otwierania drzwi. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe. W sekretariacie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
Dostępność wejścia do budynku przy ul. Krzemienieckiej 2a:

 • Dla klientów są dostępne dwa wejścia, od strony frontu i ogrodu. Wejście od strony frontu dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W piwnicy znajduje się pracownia ceramiczna, dwie sale taneczne, toaleta dla osób niepełnosprawnych, garderoby i toalety damskie i męskie.
 • Na parterze znajduje się kuchnia, toaleta dla osób niepełnosprawnych, toalety damskie i męskie, sala Punktu Odbioru Sztuki, trzy sale zajęciowe, jedna posiada wyjście na taras. Na piętrze znajdują się sale muzyczna, plastyczna, konferencyjna, administracja.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.
 • Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy, budynek wyposażony jest w schodołaz.
 • Parking dostępny jest przed wejściem do budynku, dojazd od ulicy Krzemienieckiej. Nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek przy ul. Bratysławskiej 6a- Filia Karolew- Informacje ogólne
Budynek jest częścią budynku spółdzielni mieszkaniowej. Dojazd tramwajem do budynku możliwy jest wzdłuż ulicy Bratysławskiej (przystanek Bratysławska-Wileńska, Bratysławska-Wróblewskiego). W budynku nie ma windy. Filia znajduje się na pierwszym piętrze budynku, prowadzą na nie schody. Szerokość drzwi wejściowych i klatki schodowej dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak jest automatycznego otwierania drzwi. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych. W sekretariacie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
Dostępność wejścia do budynku przy ul. Bratysławskiej 6a- filia Karolew:

 • Dla klientów jest dostępne jedno wejście. Po wejściu do budynku w celu dotarcia do sal i sekretariatu trzeba pokonać schody.
 • Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Budynek nie jest wyposażony w windy, schodołazy.
 • Budynek nie posiada swojego parkingu. Niedaleko znajduje się bezpłatny parking.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek przy ul. Piotrkowskiej 282a, ZTL „Harnam” im. J. Hryniewieckiej filia POS – Informacje ogólne

Budynek jest częścią Muzeum Włókiennictwa. Dojazd tramwajem do budynku możliwy jest wzdłuż ulicy Piotrkowskiej (przystanek Piotrkowska-Czerwona). W budynku jest winda. Budynek jest piętrowy, na parterze znajduje się sekretariat, sale taneczne i sala widowiskowa. Na piętrze znajduje się magazyn kostiumów. Pomiędzy kondygnacjami można przemieszczać się windą. Szerokość drzwi wejściowych i klatki schodowej dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak jest automatycznego otwierania drzwi. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowe. W sekretariacie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Dostępność wejścia do budynku przy ul. Piotrkowskiej 282a

 • Dla klientów są dostępne dwa wejścia, od strony frontu i z boku od terenu Muzeum. Wejście od strony frontu dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Na parterze znajdują się dwie sale taneczne, sala widowiskowa, sekretariat, toalety męskie, damskie i dla osób z niepełnosprawnościami. Na piętrze znajduje się magazyn kostiumów.
 • Na piętro budynku prowadzą schody, jest winda. Korytarze są szerokie.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Budynek wyposażony jest w windę.
 • Parking dostępny jest na ulicy przed wejściem do budynku, dojazd od ulicy Piotrkowskiej. Nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek przy ul. Struga 90; Teatr Szwalnia, Punkt Odbioru Sztuki – Informacje ogólne

Budynek wolnostojący. Dojazd autobusowy do budynku możliwy jest wzdłuż ulicy Struga (przystanek Struga- Teatr Szwalnia). W budynku nie ma windy. Pomiędzy kondygnacjami można przemieszczać się jedynie za pomocą schodów. Szerokość drzwi wejściowych dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak jest automatycznego otwierania drzwi. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Dostępność wejścia do budynku przy ul. Struga 90:

 • Dla klientów jest dostępne jedno wejście, od strony osiedla. Wejście jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • W piwnicy znajduje się galeria Punkt Odbioru Sztuki, nie jest ona dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na parterze znajduje się sala widowiskowa.
 • Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Parking dostępny jest po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby skorzystania z niego. Nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.